Algemene Voorwaarden ClickWorks BV

 

1. Deze algemene voorwaarden van CLICKWORKS (hierna “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle offertes van CLICKWORKS aan de klant, en op alle  overeenkomsten tussen CLICKWORKS en de klant. De klant wordt geacht deze voorwaarden uitdrukkelijk en ondubbelzinnig te aanvaarden. Deze Algemene Voorwaarden primeren altijd op voorwaarden die van de klant of van een derde uitgaan. Alle andere voorwaarden dan deze Algemene Voorwaarden, alsmede alle afwijkingen op en/of wijzigingen aan deze Algemene Voorwaarden, zelfs indien ze uitgaan van vertegenwoordigers van CLICKWORKS, moeten, opdat ze aan CLICKWORKS tegenstelbaar zouden zijn, voorafgaandelijk door CLICKWORKS schriftelijk en uitdrukkelijk bevestigd worden. Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig blijken, dan blijven de overige bepalingen onverkort gelden.  Partijen verplichten zich ertoe in dat geval in plaats van de nietige bepaling een nieuwe regeling te treffen, die het doel van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

2. De offertes van CLICKWORKS, alsmede de door haar verstrekte gegevens en bijlagen, gelden slechts ten titel van inlichting en binden CLICKWORKS niet.  De in de offerte opgegeven prijzen gelden, tenzij uitdrukkelijke andersluidende bepaling, gedurende dertig dagen vanaf de datum van de offerte.  Eventuele of beweerde onjuistheden in de offertes dienen, op straffe van verval, schriftelijk aan CLICKWORKS ter kennis worden gebracht binnen de vijf werkdagen vanaf de datum van de offerte.

3. Elke order van de klant bindt de klant, doch CLICKWORKS zal slechts gebonden zijn na schriftelijke bevestiging van deze order door CLICKWORKS.  Eventuele onjuistheden in deze orderbevestiging van CLICKWORKS dienen door de klant schriftelijk bekend te worden gemaakt binnen de vijf werkdagen vanaf de datum van de orderbevestiging.
Indien na bevestiging van de opdracht door CLICKWORKS door de klant wijzigingen in de opdracht doorgevoerd worden, zal de meerkost die daarmee gepaard gaat aangerekend worden aan de klant.
Annulatie van een opdracht door de klant geeft CLICKWORKS van rechtswege recht op een schadevergoeding van 15% van het voor de opdracht tussen partijen afgesproken bedrag, onverminderd het recht op bijkomende schadevergoeding ingeval de werkelijk geleden schade groter blijkt.
Voortijdige beëindiging van een opdracht tijdens de uitvoering ervan geeft CLICKWORKS van rechtswege recht op vergoeding van de reeds geleverde prestaties, te verhogen met een schadevergoeding ten bedrage van 15% van het voor de opdracht tussen partijen afgesproken bedrag, onverminderd het recht op bijkomende schadevergoeding ingeval de werkelijk geleden schade groter blijkt.

4. Als leveringstermijn wordt deze vermeld op de orderbevestiging van CLICKWORKS genomen. Deze leveringstermijn is steeds indicatief en bindt CLICKWORKS niet.

5. Alle facturen zijn betaalbaar op de rekening van (en zonder kosten voor) CLICKWORKS binnen de dertig dagen na factuurdatum tenzij expliciet anders vermeld.
De betalingsverplichting van de klant wordt niet opgeschort door het indienen van een zelfs klaarblijkelijk gegronde klacht of rechtsvordering omtrent de geleverde diensten en/of goederen.
Alle prijzen van CLICKWORKS zijn in  € en zijn exclusief BTW.  De prijzen zullen worden verhoogd met de toepasselijke BTW.
Bij gebrek aan betaling op de vervaldag  zal op het factuurbedrag een verwijlinterest verschuldigd zijn van 10 (tien) % per jaar, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, vanaf de vervaldag van de factuur tot op de dag der volledige betaling.
Bij gebrek aan betaling op de vervaldag zal het factuurbedrag tevens van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met 10% bij wijze van schadevergoeding, met een minimum van 125 €, onverminderd alle andere rechten welke kan laten gelden.
CLICKWORKS zal bij wanbetaling tevens gerechtigd zijn om zonder ingebrekestelling alle verder leveringen aan de klant op te schorten en/of lopende overeenkomsten van rechtswege ontbonden te verklaren en/of alle openstaande nog niet vervallen facturen onmiddellijk in te vorderen, onverminderd het recht van CLICKWORKS om nakoming en/of schadevergoeding van de klant te vorderen.
De klant verliest bij wanbetaling eveneens alle recht op de eventueel toegestane kortingen.

6. Alle door CLICKWORKS geleverde software wordt onder licentie ten dienste gesteld van de klant voor de locatie waar de indienststelling en ingebruikname plaatsvindt, en dit voor de totale duur van het gebruik.  De softwa¬re mag daarom niet, al of niet in combinatie met de benodigde hardware, op andere plaatsen ge¬bruikt worden zonder een voorafgaandelijke schrifte¬lijke toestemming van CLICKWORKS.
CLICKWORKS blijft te allen tijde eigenaar van alle intellectuele en andere eigendomsrechten op alle software.

7. CLICKWORKS zal in geval van overmacht, zoals doch niet beperkt tot bv. oorlog, mobilisatie, oproer, staat van beleg, staking of uitsluiting, brand, bliksem, overspanning, gehele of gedeeltelijke stagnatie van het vervoersapparaat, ziekte of ongeval onder het personeel van CLICKWORKS, of bedrijfsstoornis of tekortkoming vanwege de leveranciers van CLICKWORKS, steeds het recht hebben om hetzij haar verbintenissen op te schorten zolang de overmachtsituatie duurt, hetzij, indien de overmacht meer dan zes maanden duurt, de koop van rechtswege te ontbinden, zonder dat CLICKWORKS in één van beide gevallen tot schadevergoeding gehouden is.

8. CLICKWORKS heeft het recht haar verbintenissen onder een overeenkomst met de klant op te schorten en/of de overeenkomst ten laste van de klant van rechtswege te ontbinden ingeval (1) van wanprestatie van de klant, zoals doch niet beperkt tot het niet tijdig betalen van een deel of het geheel van de prijs, en/of de gehele of gedeeltelijke annulering van de bestelling door de klant; (2) ingeval van ontbinding of vereffening van de klant, of indien de klant zijn activiteiten staakt, het faillissement of het gerechtelijke akkoord aanvraagt, of in elk geval waarin blijkt dat het krediet van de klant aan het wankelen is gegaan.

9. CLICKWORKS is uitsluitend aansprakelijk voor rechtstreekse schade.  In geen geval zal CLICKWORKS aansprakelijk zijn voor toevallige of onrechtstreekse schade die zou worden veroorzaakt door het gebruik van de door haar geleverde producten of van de daarmee verband houdende informatie en/of documentatie, noch voor enige andere schade die niet rechtstreeks en onmiddellijk werd veroorzaakt door een fout van CLICKWORKS, zoals, doch niet beperkt tot, inkomstenverlies, schade-eisen van derden, verlies van gegevens, schade en/of defecten te wijten aan materialen of informatie verstrekt door de klant of door een derde.
In geen geval zal CLICKWORKS aansprakelijk zijn voor gebreken in het materiaal, de hardware, de randapparatuur of -software waarin de door haar geleverde producten werden geïmplementeerd door of op instructies van de Klant.
Voor directe schade, en slechts indien herstel in natura niet mogelijk is, zal de aansprakelijkheid van CLICKWORKS tegenover de klant en tegenover derden nooit hoger zijn dan de helft van het bedrag dat de klant heeft betaald voor het specifieke product dat de schade heeft veroorzaakt.

10. Deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten tussen CLICKWORKS en de klant worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.
In geval van  geschillen  zijn enkel en uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd